Teší ma Váš záujem o moju webovú stránku. Môžem Vás ubezpečiť, že si vážim Vašu dôveru a ochranu osobných údajov beriem zodpovedne. Nižšie si môžete prečítať ako pracujem s Vašimi osobnými údajmi a ako pristupujem k ich ochrane.

Volám sa Vladimír Jakubec a som konzultant v oblasti riadenia a plánovania firemných financií. Pomáham tak začínajúcim ako aj existujúcim podnikateľom lepšie plánovať, riadiť a kontrolovať firemné financie. Moje konzultácie prebiehajú tak osobne ako aj elektronicky prostredníctvom emailu, Skype atď.

Svoje podnikanie v tejto oblasti vediem pod spoločnosťou:

 • Obchodné meno: Inventic, s.r.o.
 • sídlo: Plevník – Drienové 523, 018 26
 • IČO: 45519978
 • DIČ: 2023026511
 • IČ DPH: SK2023026511
 • Zapísaná: OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 22935/R

Hlavným účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaradenie do databázy Prevádzkovateľa, aby som Vás mohol kontaktovať pre dohodnutie termínu a podmienok konzultácií prostredníctvom skype/emailu a tiež občasného zasielania emailov, keď napríklad napíšem nový článok na blogu alebo keď budem mať pre Vás nejakú vyhodnú ponuku v rámci poskytovania mojich služieb.

Vaše údaje taktiež spracovávam vo svojom účtovníctve, v prípade, že si u mňa nejakú službu zakúpite. To by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na webových stránkach sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov = GDPR (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018 (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Dobrovoľným vyplnením Vašich osobných údajov mi týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v súlade s týmito zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre mňa prioritou. Niektoré spracovateľské operácie však nedokážem vykonávať sám, preto využívam služby iných spoločností. Osoby – sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a pracujú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Moje webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https:// s SSL certifikátom. Zároveň pravidelne aktualizujem záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov. V neposlednom rade, robím všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov (napr. faktúry, písomné záznamy z konzultácií a iné) boli Vaše údaje v bezpečí, v chránenom uzamknutom priestore.

Vaším osobným údajom v zmysle vyššie uvedenej legislatívy je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe, ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď Vás niekto môže priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria Vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe Vami poskytnutých údajov Vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré Vám zlepšia život.

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte nasledujúce práva:

 • právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t. j. osoby, ktorá Vaše údaje spracováva.
 • právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k Vašej osobe, radi Vám ich na požiadanie na Váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 • právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.
 • „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov – po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t. j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. V prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo “odhlásiť” alebo obdobne znejúce tlačidlo v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: vjakubec@inventic.sk
 • právo namietať náš oprávnený záujem – v prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme. Ak Vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, Vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Upozornenie: Právo na vymazanie Vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

 • právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – a to v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak Prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve Vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme Vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov Vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ Vám na Vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie Vašich osobných údajov.

 • právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je z našej strany prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) Vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.

Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je Vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime Vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom Vás upovedomíme.

Okrem vyššie uvedených práv vyplývajúcich z platnej legislatívy, si dovoľujeme podčiarknuť, že z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v príslušnom e-maili, prípadne nám spätne napísať, že si už e-maily neprajete dostávať a my Vás bezodkladne odhlásime.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a Vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť Vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke www.inventic.sk a na jej jednotlivých podstránkach.

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávam k Vašej osobe, rád Vám ich na požiadanie poskytnem písomne. Na mojej webovej stránke a jej podstránkach zbieram osobné údaje nasledovne:

Online formuláre

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do týchto formulárov:

 • všeobecný kontaktný formulár – meno a priezvisko, emailová adresa,
 • kontaktný formulár pre stiahnutie bezplatných pomôcok – meno a priezvisko, emailová adresa rodiča.

Odporúčania na moje služby na webstránkach

Vaše odporúčanie (referenciu) na moje služby uverejňujeme len na základe Vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom Vás o povolenie žiadam. Vašu fotografiu zverejňujeme len s Vašim súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, Vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahnem a Vaše údaje vymažem.

Cookies

Na mojich stránkach používam cookies, aby som zistil preferencie návštevníkov web stránok a vedel na základe toho prispôsobiť svoju ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači.

Cookies sa môžu používať k tomu, aby som zistil, či už ste moje stránky z Vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa Vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť Vašim požiadavkám.

Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože mám za to, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby a slúžia i na zvýšenie bezpečnosti stránky. Cookies nie sú verejne prístupné.

Počas Vašej návštevy mojich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili moju stránku, či prichádzate napríklad od niektorého z mojich affiliate partnerov, ako dlho ste na mojej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladám so zvýšenou starostlivosťou.

Na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si niektoré subjekty delia užívateľov do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. U mňa pri spracovaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu nebude dochádzať.

Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači – v nastaveniach, vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o Váš osobný údaj. Aj v takomto režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov si však môžete naďalej moje webové stránky pokojne prehliadať.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

 

Zber údajov mimo web stránky

Pokiaľ si u mňa dohodnete platenú konzultáciu, k fakturácii potrebujem Vaše fakturačné údaje.

K Vašim osobným údajom mám prístup výhradne ja a sprostredkovatelia spracovania osobných údajov – asistujú mi pri vytváraní web stránok, email marketingu, propagácii a účtovníctve. Sú to:

CERAN s.r.o., Pribišova 9 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Sprostredkovatelia spracovania osobných údajov

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa odo mňa dostávajú Vaše údaje, sú medzinárocné firmy a mám s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení alebo majú svoje zásady spracúvania a ochrany osobných údajov v súlade s GDPR zverejnené na svojich stránkach – viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Inc. – so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – využívame služby Google Analytics v súlade so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Facebook Inc. – so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA – využívame služby Facebook Pixel v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade budem na spracovateľov klásť pri výbere minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Nepredávam, neobchodujem, ani žiadnym iným nedovoleným spôsobom neposkytujem Vaše osobné údaje tretím stranám.

Odovzdanie Vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Pokiaľ si u mňa zakúpite službu, potrebujem od Vás fakturačné a kontaktné údaje, návrh termínu na konzultáciu. Tieto údaje teda zbieram z titulu:

– zákonnej povinnosti pre vystavenie predajných dokladov,
– a/alebo plnenia zmluvy,
– a/alebo oprávneného záujmu pre prípadné zaslanie upomienky k nezaplatenej faktúre alebo k zaslaniu iných správ súvisiacich s Vašim nákupom.

Priamy marketing

Podľa bodu 47 preambuly GDPR, spracúvanie údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.

Pokiaľ ste si u mňa niečo objednali, ste u mňa zaradení do príslušných mailových zoznamov. Následne Vám podľa Vami prejaveného záujmu občasne (niekoľkokrát do roka) pošlem e-mail s témami z oblastí, ktorými sa zaoberám, ako bolo uvedené v úvode tohto dokumentu a taktiež o mojich aktivitách, ktoré by Vás mohli zaujímať. Z týchto zoznamov sa môžete kedykoľvek s ľahkosťou odhlásiť kliknutím na odkaz v spodnej časti e-mailu. V takom prípade už nebudete dostávať napr. informácie o mojich nových článkoch alebo výhodných ponukách.

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu aktívneho otvárania e-mailov po dobu 5 rokov alebo pokým sa neodhlásil/nenamietal spracúvanie – podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania).

V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu/profilovania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie Vašich údajov namietli.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov
Ak sa rozhodnem zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejním ich na tejto stránke.

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte mi na vjakubec@inventic.sk. Tieto podmienky sú platné od 01. 08. 2019.